Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım SağlanmasıKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

  • Kırklareli.JPG

* Bu Yönetmelik 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

* Yönetmelik; özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlıkça ayni, nakdi ve teknik yardım yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

* Proje Yardımı: Taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyonları için gerekli ve kurulca onaylanacak, plan, kesit, görünüş gibi mimarlık ve mühendislik çizimlerinin tümünü,

* Proje uygulama Yardımı: Tescilli taşınmazlara ilişkin ilgili kurul tarafından onaylanmış projelerin fiilen tatbikini,

* Başvurular; Proje Yardım Başvuruları her yılın EKİM ayına, Proje uygulama Yardım başvuruları ise her yılın Aralık ayına kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

* Başvuru ekleri;

Proje Yardım Başvurusu için;

a) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

b) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

c) 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 

e) T.C. kimlik numarası beyanı,

f) Kanuni tebligat adresi, istenir.

Proje Uygulama Yardım Başvurusu için;

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

b) 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,

d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

f) ( T.C. kimlik numarası beyanı,

g) Kanuni tebligat adresi, istenir. 

* Başvuruların kabulü ve değerlendirilmesi;

İl Müdürlükleri, başvuru dosyasını inceleyerek varsa eksikliklerini tamamlatırlar ve yardım taleplerini Bakanlığa gönderirler. Eksikleri tamamlanmayan başvurular sahibine iade edilir.

Bakanlığa intikal ettirilen başvuru dosyaları Genel Müdürlükçe incelenir (Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü)ve Taşınmaz kültür varlıklarına yardım komisyonuna iletilir. Komisyon, Müsteşar başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Genel Müdür, teknik işlerden ve yardım sağlanmasından sorumlu genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdüründen oluşur.

Komisyon, her yılın mart ayında toplanarak gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardım başvurularını bu Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre değerlendirerek karar verir. 

* Değerlendirme Kriterleri:

a) Projeler,
b) Mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları,
c) Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer teşkil eden proje uygulamaları,
d) Sit alanı içinde, doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış, korunması gerekli sokak veya meydan üzerinde yer alan yapılara ilişkin proje uygulamaları,

e) Yılı içinde tamamlanacak proje uygulamaları,

f) Mülkiyeti gerçek kişilere ait taşınmazlara ait proje uygulamaları,

g) Mülkiyeti Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere ait taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları,

h) Mülkiyeti (g) bendinde belirtilenlerin dışındaki tüzel kişilere ait taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları.

* Yardım miktarı

Bakanlıkça yapılacak nakdi yardım miktarı, projeler için ellibin (50.000.-) YTL’yi, proje uygulamaları için tahmini bedelinin yüzde yetmiş (%70) ini ve her halükarda ikiyüzbin (200.000.-) YTL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlenir. Bu tutarlar her yıl, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan genel ÜFE oranında artırılarak Bakanlıkça duyurulur.

*Sözleşme
            Bakan onayı ile kesinleşen komisyon kararları, il müdürlüklerine ve istek sahiplerine bildirilir. İller itibariyle yapılacak yardım miktarları ödeme emirleri ile illere gönderilir.
            İl Müdürlükleri yardım almaya hak kazanan istek sahipleriyle sözleşme imzalar. 
            Yapılan kontrol sonucunda, yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması veya yanlış bilgi, belge verilmesi veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde, yardımın tamamının veya amacına uygun harcanmayan kısmının, yardım miktarının ödendiği tarihten tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faiziyle birlikte bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenmesi gerektiği, bu süre içerisinde ödenmemesi halinde genel hükümlere göre tahsil edileceği hususları sözleşmede yer alır.

Ödeme
            Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, komisyonca belirlenen ön ödeme miktarı (proje uygulamaları için) %20 hak sahibine ödenir, Nihai ödeme işin tamamlandığına dair denetleme raporuna göre yapılır. Proje ödemeleri, projelerin ilgili kurulca onaylanmasından sonra yapılır. 
Denetim
            Yardım yapılan proje veya uygulamalar her ödeme safhasında il müdürlüklerince veya gerek görülmesi halinde Genel Müdürlükçe denetlenir. Denetleme sonucu düzenlenecek raporlar Komisyona verilir. 

Sözleşmenin feshi

            Sözleşmeler, yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması, yanlış bilgi ve belge verilmesi veya yanıltıcı beyanda bulunulması veya kurul onaylı projeye aykırı uygulama yapıldığının Genel Müdürlükçe tespiti hallerinde Komisyonca feshedilir.
ve yardımın tamamının, yardım miktarının ödendiği tarihten tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faiziyle birlikte bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenmesi gerektiği ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde alacak, genel hükümlere göre Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce tahsil edilir. Bu durumda ilgililer bir daha yardımdan yararlandırılmaz.

            Ancak, sözleşmenin feshi mücbir sebeplere veya kişinin kusuru dışındaki nedenlere dayanıyorsa Komisyon geri ödeme yapılmamasına veya ilgiliye süre verilmesine karar verebilir.


* Yardımdan ikinci kez yararlanma

            Taşınmaz kültür varlığının korunmasına yönelik yardımlardan yararlananların, yeniden yardım talep edebilmesi için mücbir nedenler dışında yardımdan yararlandığı yılı takip eden yıldan itibaren en az on (10) yıl geçmesi gerekir.

METNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Dilekçesi (Proje Yardımı).doc

Başvuru Dilekçesi (Uygulama Yardımı).doc

2021 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları.docx

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik.docx

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım.docx